PRIVACY BELEID


“alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link:hhtp://ec.europa.eu/odc/ doch behouden wij ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. ”

Privacybeleid Noord Baby
Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24/5/2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Noord Baby. U dient zich ervan bewust te zijn dat Noord Baby niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Noord Baby respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS? 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Marieke LUTIN, zaakvoeder van Noord Baby BVBA, met maatschappelijke zetel te Paleisstraat 24-2018 Antwerpen

De persoonsgegevens uit een patiëntendossier worden enkel behandeld door de vroedvrouw(en) die instaan voor de zorg voor deze patiënt.


WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten .

. inschrijft in onze thuiszorg;

 • aankopen doet in onze e-shop;
 • ons contactformulier gebruikt;

. bij gebruik van onze website;

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van onze website maakt.

Indien u inschrijft in onze thuiszorg wordt uw dossier beveiligd in de cloud bewaard onder het toezicht van Corillus , een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheren van patiëntendossiers. Wij zijn er van overtuigd dat zij alles in het werk stellen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen . indien u meer info hieromtrent wenst kan u steeds contact opnemen met hen.

https://www.corilus.be/nl/vroedvrouwen/emergentis

E-mail: info.medical@corilus.be

Indien u aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, indien u een particulier bent uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en desgevallend gsm nummer en fax nummer. Indien u een bedrijf bent, bovenstaande gegevens alsook uw bedrijfsnaam en BTW nummer.

 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? 

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren, behandeling van klachten, alsook een goede service na verkoop te kunnen garanderen;
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • om te voldoen aan de facturatie wetgeving;

.om adequeate zorg te kunnen verlenen en een medisch dossier bij te houden om uw gezndheidstoestand en die van uw kind(eren) te evalueren en te optimaliseren.

Meer informatie 

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd op de toestemming .We zijn verplicht om die toestemming te documenteren (wijze en datum waarop de toestemming werd verkregen) voor iedere gebruiker hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

HOE EN MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD? 

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve wanneer het gaat om postgegevens. Indien het om dossiergegevens gaat, wordt u daar steeds op voorhand over ingelicht en zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden. Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.

HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN? 

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt. Wij hebben echter ook verplichtingen boekhoudkundig en medico-legaal die ons verplichten om bepaalde gegevens te bewaren. Deze twee kunnen nooit in conflict komen met elkaar. ;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar marieke@noordbaby.be

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

DE DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS ? 

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden

De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan

– Duur van uw verbinding met onze website/thuiszorgpraktijk

– Duur dat persoonlijk account /dossier actief is

– Vanaf aankoop goederen t/m 10 jaar na aankoop (boekhoud wet).

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen.

HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS? 

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

* Afscherming van ruimtes met gevoelige inhoud

* Beveiliging van netwerken

* Beveiligde SSL verbinding: met behulp van SSL worden transactiegegevens versleuteld over het internet gestuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van uw browser.

* Firewalls

Ondanks dat we er alles aan doen om een datalek te voorkomen, kan het zo zijn dat er een hack plaatsvindt. Bij een datalek hebben wij duidelijke procedures opgesteld om eventuele schade tot een minimum te beperken. Wij zullen een datalek ook altijd melden bij de hiertoe bevoegde Autoriteit.

ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE? 

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische ruimte worden overgedragen wanneer wij ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 4 hiervoor of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractclausules of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken zijn:

Postverzending en pakketverzending

Ook indien er contact dient opgenomen te worden met verzekeringsmattschappijen die in het buitenland gevestigd zijn in het kader van onze thuiszorg zou informatie door deze maatschappijen kunnen opgevraagd en gedeeld worden, altijd met de grootste discretie in gedachten.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

U kunt contact met ons opnemen:

 • d.m.v. het formulier op onze website of op het adres
 • via e-mail op het adres marieke@noordbaby.be
 • per post op het adres Paleisstraat 24-2018 Antwerpen
 • telefonisch op het nummer 03/303.44.11

HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY? 

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van deze pagina.

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.Nog andere vragen?

Is er iets nog niet duidelijk voor je, of wil je nog meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via marieke@noordbaby.beMet vriendelijke groeten,


Marieke LUTIN

Zaakvoerder/vroedvrouw

NOORD Baby BVBA

Paleisstraat 24

2018 Antwerpen

03.303.44.11

www.noordbaby.be

rekeningnummer BE 22 3631 6318 3847.

Ondernemingsnummer BE 0657 956 542

marieke@noordbaby.be


Antwerpen, 23/05/2018