Algemene voorwaarden, retour en privacy-beleid Noord Baby BVBA: zorg en winkel


OPGELET: annulaties voor de thuiszorg pre-of postnataal die minder dan 48u op voorhand zonder grondige medische of sociale  reden (vb opname in het ziekenhuis of een sterfgeval in de familie) zullen aangerekend worden via de gebruikelijke manier. 


OPGELET: solden-artikelen kunnen niet geretourneerd worden.                                

Je mag je bestelling binnen 14 dagen retourneren , mits het ongedragen/ongebruikt, onbeschadigd en vrij van geuren is. Dit is steeds op eigen kosten. 
Retourzendingen worden enkel in behandeling genomen indien de artikelen in de originele staat inclusief onbeschadigde labels en onbeschadigde verpakkingen worden teruggestuurd. 
Het is steeds de verantwoordelijkheid van de verzender dat alles zo verpakt wordt voor verzending zodat er geen beschadiging kan optreden tijdens transport.
Let op: Zonder bewijs van verzending met track and trace code worden zoekgeraakte zendingen niet terugbetaald. Versturen van brievenbuspost is altijd op eigen risico van de verzender.
Pakketjes zonder bestelgegevens kunnen wij niet in behandeling nemen. Neem bij vragen contact op met ons via marieke@noordbaby.be
Wil je omruilen, retourneer dan het artikel, wij betalen u als alles goed is terug  en bestel een nieuw artikel via de webshop. 

EHBO cursussen kunnen nooit terugbetaald worden. Indien u voor een (ernstige) reden niet aanwezig kan zijn, neemt u contact op en sluit u aan bij een volgende editie. 


1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege Noord Baby BVBA gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop en levering(en) van producten en diensten, hoe en wanneer ook tot stand gekomen. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde of bij hem gebruikelijke (algemene) voorwaarden vervalt voor overeenkomsten aangegaan tussen Noord Baby BVBA en de klant. Noord Baby BVBA heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige offertes, bestellingen en overeenkomsten.

2. Alle meldingen (in prijslijsten) door of vanwege Noord Baby BVBA gedaan zijn vrijblijvend en betreffen dagprijzen, exclusief BTW en/of andere taksen. Bestellingen binden Noord Baby BVBA eerst wanneer deze schriftelijk door haar zijn aanvaard. De klant is de op de dag van aflevering volgens de offertes of prijslijsten geldende prijs verschuldigd, tenzij een andere vaste prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In laatst genoemd geval kunnen niettemin nieuwe kostenverhogingen, tarieven, rechten, belastingen en andere lasten of verhogingen –hoe ook genaamd- alsmede de van overheidswege toegelaten prijsverhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt geldt het hier bepaalde voor ieder afgeleverd gedeelte afzonderlijk.

3. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de klant alsook een dossierkost die ons in staat stelt uw gegevens op correcte wijze bij te houden . Leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en worden slechts bij wijze van aanduiding opgegeven. Noord Baby BVBA is niet verantwoordelijk voor tekorten die niet binnen de drie dagen gemeld worden door de klant. Elke terugzending van goederen zal enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van Noord Baby BVBA.

4. Elke afwijking of onregelmatigheid moet schriftelijk gemeld worden door de klant en uitdrukkelijk aanvaard door Noord Baby BVBA. De klant kan een onregelmatigheid in de geleverde prestaties slechts aanmelden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Een andere of achteraf aangemelde klacht behoeft Noord Baby BVBA niet te aanvaarden.  De klant vrijwaart Noord Baby BVBA tegen aanspraken ter zake van derden.

5. De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan Noord Baby BVBA contant te betalen. De vereffening zal geschieden uiterlijk bij ontvangst van de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling, zal klant door dit enkele feit in gebreke zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist en wordt al hetgeen de klant, uit welke hoofde dan ook, aan Noord Baby BVBA verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar.
6. Ieder toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Noord Baby BVBA geeft Noord Baby BVBA het recht zonder aanmaningen en van rechtswege verdere levering of uitvoering van welke verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, terwijl klant aansprakelijk blijft Noord Baby BVBA de schade te vergoeden die zij hierdoor lijdt.

7. Noord Baby BVBA blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang klant de vorderingen van Noord Baby BVBA niet betaald heeft waaronder begrepen vorderingen ter zake van facturen, boete, rente en (incasso)kosten. De risico’s met betrekking tot de geleverde producten gaan evenwel op de klant over op het tijdstip van levering.

8. De gebruiksaanwijzingen (mondeling/schriftelijk) en richtlijnen, waarvoor Noord Baby BVBA geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden verstrekt naar best vermogen en zijn steeds vatbaar voor wijziging zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant zal in ieder geval nagaan of de geleverde prestaties en/of goederen voldoen aan de gestelde doeleinden.

9. Noord Baby  BVBA zal ten allen tijde gerechtigd zijn de bedragen, die zij uit welken hoofde ook te eniger tijd van de klant zal hebben te vorderen respectievelijk aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met de bedragen die zij of enige tot de groep van Noord baby BVBA behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de klant zal zijn verschuldigd, respectievelijk van hem zal hebben te vorderen.

10. Noord Baby BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade van de klant. De toepassing en het gebruik van de geleverde prestaties en goederen kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Noord Baby BVBA. In ieder geval zal elke mogelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

11. Noord Baby BVBA is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van prestaties en /of goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren producten (verhoogde) prijzen in rekening te brengen die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende producten geldende prijzen, een en ander deswege zonder enige vergoeding –hoe ook genaamd-, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – de opsomming is niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld gegeven – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat Noord Baby BVBA haar verplichtingen niet of slechts op gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

12. De rechtsverhouding tussen Noord BVBA en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen Noord  BVBA en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd, tenzij Noord Baby BVBA er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen.